Privatumo politika

Mums rūpi jūsų privatumas, duomenų apsauga ir konfidencialumas. Šioje Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) nurodyta, kokią informaciją renkame, taip pat jos rinkimo tikslai ir priemonės bei jūsų turimos teisės.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra įmonių grupės „Eleving Group“ bendrovė UAB „mogo LT“  arba grupei priklausanti bendrovė, kuriai pateikėte savo asmens duomenis.

1. Sąvokos ir jų apibrėžtys

Tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas ir kt.

Klientas – asmuo, kuris naudojasi, naudojosi arba išreiškė susidomėjimą bet kokiomis mūsų teikiamomis Paslaugomis.

„Eleving Group“ reiškia įmonę Eleving Finance S.A., įregistruotą Liuksemburgo prekybos ir įmonių registre, įmonės kodas B 174457, taip pat visas su įmone Eleving Finance S.A. susijusias įmones ir pavaldžias bendroves, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • Eleving Stella, UAB;
 • AS Eleving Stella;
 • UAB Renti.

Paslaugos – bet kokios įmonių grupės „Eleving Group“ teikiamos paslaugos, įskaitant transporto priemonių lizingo, atgalinio lizingo, nuomos, išperkamosios nuomos transporto priemonei įsigyti paslaugas.

Asmens duomenys yra bet kokia tiesiogiai ar netiesiogiai su Klientu susijusi informacija arba informacija, kuri leistų tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Kliento asmens tapatybę.

Asmens duomenų apsaugos įstatymai – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR) ir kiti galiojantys duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.

2. Kada taikoma ši Privatumo politika?

Ši Privatumo politika taikoma, kai:

 • Naudojatės arba išreiškiate ketinimą naudotis bet kokiomis mūsų Paslaugomis,
 • Atstovaujate Klientui (pavyzdžiui, esate laiduotojas, mokėtojas, įgaliotasis atstovas ar pan.) arba esate nurodytas kaip Kliento kontaktinis asmuo,
 • Anksčiau naudojotės mūsų Paslaugomis ir mums nustatyta pareiga saugoti jūsų informaciją,
 • Susisiekiate su mumis arba apsilankote bet kurioje iš mūsų atstovybių ar klientų aptarnavimo skyrių,
 • Lankotės mūsų interneto svetainėje,
 • Bet kokiu kitu būdu pateikiate mums savo asmens duomenis bet kokiais šioje Privatumo politikoje nustatytais duomenų tvarkymo tikslais.

3. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas – kas tai?

Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti įvairiais tikslais ir remdamiesi skirtingais teisiniais pagrindais. Prašome atkreipti dėmesį, kad tuo pat metu tam tikrų rūšių asmens duomenis galime tvarkyti siekdami keleto tikslų. Jūsų duomenis galime gauti tiek iš jūsų, tiek iš išorinių šaltinių, pavyzdžiui, viešų ir privačių registrų bei kitų trečiųjų šalių.

3.1. Jūsų prašymo tvarkymas ir Paslaugų teikimo sutarties sudarymas

Jūsų asmens duomenis paprastai tvarkome, kad galėtume teikti jums savo Paslaugas ir atlikti įvairius ikisutartinius veiksmus bei vertinimus, sudaryti Paslaugų teikimo sutartį, ją įvykdyti ir nutraukti. Šiuo tikslu tvarkome informaciją, kuri leidžia nustatyti jūsų asmens tapatybę, patikrinti jūsų pateiktą informaciją ir pasiūlyti jums tinkamiausią Paslaugą. Taip pat galime tvarkyti su jumis susijusių asmenų, pavyzdžiui, jūsų sutuoktinio, kontaktinio asmens, laiduotojo, mokėtojo ar įgaliotojo atstovo ir pan., duomenis. Jei mums pateikėte tokią kontaktinę informaciją, privalote informuoti atitinkamą asmenį, kad mums pateikėte jo duomenis.

Jei mums pateikėte prašymą, kuriame pateikta neišsami informacija, tvarkysime gautus duomenis ir, jei tai pagrįstai būtina, paprašysime jūsų pateikti papildomą informaciją, reikalingą norint su jumis sudaryti Paslaugų teikimo sutartį.

Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas
 • Asmens tapatybę leidžiantys nustatyti duomenys (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento duomenys, vairuotojo pažymėjimo duomenys ir, jei reikia, informacija apie šeiminius santykius),
 • Kontaktinė informacija (telefono numeris, el. pašto adresas, adresas),
 • Pasirinkta kalba ir bendravimo forma,
 • Informacija apie jūsų transporto priemonę (pvz., registracijos numeris, važiuoklės numeris, markė, pagaminimo metai, spalva, savininko duomenys, naudotojo duomenys, baudos ir kt.),
 • Jūsų atstovo (mokėtojo, laiduotojo, įgaliotojo atstovo ir pan.) vardas, pavardė ir kontaktinė informacija,
 • Jūsų kontaktinio asmens vardas, pavardė ir kontaktinė informacija.

Šiuos duomenis tvarkyti būtina norint vykdyti Paslaugų teikimo sutartį arba atlikti būtinus veiksmus prieš sudarant Paslaugų teikimo sutartį.

 

3.2. Jūsų mokumo ir kredito istorijos vertinimas

Norėdami teikti jums Paslaugas, pagal galiojančius įstatymus privalome atlikti tam tikrus įvertinimus, pavyzdžiui, jūsų mokumo, kredito istorijos ir pajamų šaltinio įvertinimus. Laikydamiesi šių reikalavimų, galime tvarkyti įvairius duomenis, leidžiančius įvertinti jus kaip klientą, nustatyti jūsų mokumą, pajamų šaltinius, kitų turimų įsipareigojimų rūšį, sumą, pradelsimus, taip pat vykdyti kovos su pinigų plovimu reikalavimus.

Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas
 • Jūsų asmens tapatybę leidžiantys nustatyti duomenys (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybės dokumento duomenys ir, jei reikia, informacija apie šeiminius santykius),
 • Kontaktinė informacija (telefono numeris, el. pašto adresas, adresas),
 • Informacija apie jūsų išsilavinimą ir darbovietę,
 • Finansiniai duomenys (pvz., informacija apie jūsų turimus įsipareigojimus, pajamas ir kitą turtą, išlaikomus asmenis ir kt.),
 • Informacija apie lėšų kilmę (pvz., informacija apie darbdavį, verslo partnerius, verslą, banko sąskaitų išrašai ar kiti duomenys, leidžiantys patikrinti jūsų lėšų kilmę ir užkirsti kelią pinigų plovimui bei teroristų finansavimui, taip pat nustatyti, ar esate politikoje dalyvaujantis asmuo ir kt.),
 • Duomenys apie jūsų turimų įsipareigojimų vykdymą (pvz., informacija apie jūsų anksčiau turėtus ir turimus finansinius įsipareigojimus, atliekamus mokėjimus, neatliktus mokėjimus ir kt.).
Tvarkyti informaciją būtina siekiant vykdyti mums nustatytą teisinę prievolę. Jūsų duotas sutikimas, leidžiantis gauti konkrečią informaciją iš valstybinių institucijų (pvz., Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos (SODRA)) duomenų bazių.

 

3.3. Mokėjimų tvarkymas

Norėdami vykdyti mums nustatytus teisinius reikalavimus, pavyzdžiui, vykdyti apskaitą, užtikrinti pinigų plovimo prevenciją, tvarkyti mokėjimus, tvarkyti išankstinius mokėjimus ir tvarkyti kitus su mokėjimu susijusius dokumentus, tvarkome jūsų duomenis, susijusius su jūsų atliekamais mokėjimais ir finansinių įsipareigojimų mums vykdymu.

Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas
 • Jūsų asmens tapatybę leidžiantys nustatyti duomenys (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data),
 • Kontaktinė informacija (telefono numeris, el. pašto adresas, adresas),
 • Informacija apie jūsų mums atliktus mokėjimus ir jūsų banko sąskaitos duomenys.
Tvarkyti informaciją būtina siekiant vykdyti mums nustatytą teisinę prievolę.

 

3.4. Rinkodara ir reklamos veikla

Galime tvarkyti tam tikrus jūsų asmens duomenis norėdami pranešti jums mūsų naujienas, informuoti jus apie mūsų organizuojamas loterijas, reklamos veiklą, taip pat pateikti jums asmeninius pasiūlymus. Teikdami asmeninius pasiūlymus ir vykdydami reklamos veiklą, galime vykdyti profiliavimą (daugiau informacijos apie profiliavimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą pateikiama 7 skirsnyje). Dalį šių duomenų renkame naudodami slapukus.

Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas
 • Jūsų asmens tapatybę leidžiantys nustatyti duomenys (pvz., vardas, pavardė, amžius),
 • Kontaktinė informacija (telefono numeris, el. pašto adresas),
 • Informacija apie dalyvavimą loterijose, akcijose ar kitose kampanijose,
 • Slapukų ir panašių techninių priemonių, kurios teikia mums duomenis apie vartotojų pageidavimus ir interesus, renkama informacija.

Jūsų sutikimas gauti rinkodaros ir reklaminę informaciją.

Mūsų teisėtas interesas vykdyti tiesioginės rinkodaros veiklą, jei naudojatės mūsų Paslaugomis.

 

3.5. Bendravimas su jumis ir klientų aptarnavimas

Norėdami bendrauti su jumis, teikti klientų aptarnavimo paslaugas, konsultacijas, spręsti bet kokias su mūsų Paslaugomis susijusias problemas, galime tvarkyti mūsų jau turimus duomenis apie jus (pvz., jūsų vardą, kontaktinę informaciją ir informaciją apie naudojamą Paslaugą) bei komunikuojant su mumis jūsų pateiktus duomenis.

Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas
 • Jūsų asmens tapatybę leidžiantys nustatyti duomenys (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data),
 • Kontaktinė informacija (telefono numeris, el. pašto adresas, adresas),
 • Pokalbių įrašai,
 • Kita informacija, kurią galite pateikti bendraudami su mumis (pvz., su mumis sudarytos sutarties duomenys, jūsų transporto priemonės duomenys ir kt.).

Mūsų teisėtas interesas teikti jums kokybiškas Paslaugas ir spręsti bet kokias su jomis susijusias problemas.

Jei tvarkomi pokalbių įrašai – prieš pokalbį jūsų duotas sutikimas.

 

3.6. Informacijos apie transporto priemonės buvimo vietą (GPS) tvarkymas

Norėdami apsaugoti mums priklausančias transporto priemones nuomos laikotarpiu, jose galime įrengti GPS sekiklius. Šie įrenginiai įrašo informaciją apie transporto priemonės buvimo vietą, vairavimo įpročius ir kitus su transporto priemonės naudojimu susijusius duomenis. Išsami informacija apie duomenų tvarkymą šiuo tikslu Klientui pateikiama pradėjus teikti transporto priemonės nuomos Paslaugą.

Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas
 •  
 • Jūsų asmens tapatybę leidžiantys nustatyti duomenys (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas),
 • Kontaktinė informacija (telefono numeris, el. pašto adresas, adresas),
 • Sekamos transporto priemonės duomenys,
 • Transporto priemonės buvimo vietos duomenys,
 • Vairuotojo vairavimo įpročiai.
Mūsų teisėtas interesas užtikrinti mums priklausančių transporto priemonių apsaugą ir tinkamą jų naudojimą laikantis nuomos paslaugos teikimo sutarties.

 

3.7. Mūsų teisėtų interesų užtikrinimas, įskaitant skolų išieškojimą ir perleidimą

Tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenis galime tvarkyti siekdami užtikrinti ir apginti savo teisėtus interesus, pavyzdžiui, užkirsti kelią sukčiavimui ar bandymui sukčiauti, susigrąžinti lėšas, išieškoti skolas, reikalauti padengti skolą, įrodyti, kad davėte atitinkamą sutikimą, išspręsti bet kokius ginčus ar nesutarimus, reikšti teisinius reikalavimus ir reikalauti juos įvykdyti.

Šiuo tikslu galime jūsų prašyti pateikti papildomo kontaktinio asmens duomenis. Šią informaciją naudosime tada, kai negalėsime susisiekti su jumis norėdami suteikti jums su Paslauga ar sutartimi susijusią informaciją. Jei mums pateikėte tokią kontaktinę informaciją, privalote informuoti atitinkamą asmenį, kad mums pateikėte jo duomenis.

Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas
 •  
 • Jūsų asmens tapatybę leidžiantys nustatyti duomenys (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas ir kita tapatybės nustatymo informacija),
 • Jūsų kontaktinio asmens vardas, pavardė ir kontaktinė informacija,
 • Informacija apie jūsų naudojamą ar naudotą Paslaugą,
 • Informacija apie jūsų duotą sutikimą,
 • Kita informacija, kurios gali reikėti šiam konkrečiam duomenų tvarkymo tikslui pasiekti.
Mūsų teisėtas interesas užtikrinti ir apginti savo teisėtus interesus, užkirsti kelią sukčiavimui ar bandymui sukčiauti, susigrąžinti lėšas, išieškoti skolas, reikalauti padengti skolą, įrodyti, kad davėte atitinkamą sutikimą, išspręsti bet kokius ginčus ar nesutarimus, reikšti teisinius reikalavimus ir reikalauti juos įvykdyti.

 

3.8. Mūsų teikiamų Paslaugų analizė ir gerinimas

Galime tvarkyti jūsų asmens duomenis norėdami sužinoti jūsų nuomonę apie mūsų teikiamas Paslaugas, taip pat atlikti mūsų teikiamų Paslaugų analizę, rengti su klientais susijusią statistiką ir kitą analitinę informaciją, siekiant įvertinti riziką, gerinti Paslaugų kokybę ir išvengti trūkumų.

Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas
 •  
 • Jūsų asmens tapatybę leidžiantys nustatyti duomenys (pvz., vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data),
 • Kontaktinė informacija (telefono numeris, el. pašto adresas),
 • Informacija apie jūsų naudojamą ar naudotą Paslaugą,
 • Informacija apie jūsų pageidavimus ir pasitenkinimą Paslaugomis.
Mūsų teisėtas interesas analizuoti ir gerinti teikiamas Paslaugas.

 

3.9. Teikiamų Paslaugų techninė priežiūra ir gerinimas

Norėdami vykdyti naudojimosi mūsų Paslaugomis ir mūsų informacinių sistemų, įskaitant duomenų bazes, interneto svetaines ir tinklus, veikimo priežiūrą, galime tvarkyti įvairius techninius duomenis, gautus naudojant slapukus, audito atsekamumo priemones ir kitas technines priemones.

Asmens duomenų kategorijos Teisinis pagrindas
 • Jūsų IP adresas,
 • Jūsų įrenginio informacija,
 • Jūsų naršyklės tipas ir versija,
 • Laiko juosta, įvairūs metaduomenys, informacija apie prieigą prie interneto svetainės, informacija apie sąveiką su interneto svetainę, duomenų įvestis, keitimas ir kita tam tikslui skirta informacija.
Mūsų teisėtas interesas užtikrinti teikiamų Paslaugų saugumą, verslo veiklos ir techninio turto tęstinumą.

 

4. Iš kur gauname jūsų asmens duomenis?

Priklausomai nuo duomenų tvarkymo tikslo, jūsų asmens duomenis galime gauti iš įvairių šaltinių:

 • iš jūsų, kai kreipiatės dėl mūsų Paslaugų ar išreiškiate susidomėjimą jomis,
 • iš kitų įmonių grupės „Eleving Group“  bendrovių, kai jos nagrinėja jūsų prašymą ir gali pateikti jums pasiūlymą,
 • jei esate nurodytas kaip Kliento kontaktinis asmuo ar atstovas (mokėtojas, laiduotojas ar įgaliotasis atstovas), duomenis gavome iš Kliento,
 • iš trečiųjų šalių, į kurias kreipiamės dėl informacijos, reikalingos jūsų mokumui, kredito istorijai ir lėšų kilmei įvertinti, pavyzdžiui, iš kredito biurų, valstybinių institucijų (pvz., Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos (SODRA) ir kt.), skolininkų duomenų bazių ir kitų partnerių, su kuriais bendradarbiaujame, ar trečiųjų šalių paslaugų teikėjų, galinčių suteikti reikiamą informaciją.

5. Kam galime perduoti jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis, atsižvelgiant į duomenų teikimo pagrindą ir užtikrinę perduodamų duomenų saugumą, galime teikti šiems asmenims:

 • kitoms įmonių grupės „Eleving Group“  bendrovėms, pavyzdžiui, kai norime pasiūlyti jums tinkamiausias Paslaugas, kurias teikia kita įmonių grupės „Eleving Group“ bendrovė,
 • valstybės ir kitoms institucijoms (pvz., Valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos bankui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir kt. ), taip pat teisėsaugos institucijoms, antstoliams, mokesčių administratoriams, priežiūros institucijoms ir trečiosioms šalims, tvarkančioms įvairius kreditų, valstybinius ir komercinius registrus (pvz. UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB „Scorify“ ir kt.),
 • kredito įstaigoms, finansų įstaigoms, draudimo paslaugų teikėjams ir finansiniams tarpininkams bei kitoms trečiosioms šalims, dalyvaujančioms teikiant Paslaugas ir sudarant ir (arba) vykdant sutartį, pavyzdžiui, lizingo objektų pardavėjams ir įgaliotiesiems asmenims, susijusiems su jų priežiūra, taip pat taikantiems su tokiais objektais susijusius mokesčius ir baudas,
 • Paslaugų teikėjams, tiekiantiems kovos su pinigų plovimu ir sukčiavimo atvejų nustatymo priemones, klientų asmens tapatybės nustatymo priemones, bendrojo serverių talpinimo paslaugas, duomenų ir kibernetinio saugumo paslaugas, el. pašto ir turinio perdavimo priemones, pašto, rinkodaros, apskaitos, teisines, audito, IT, saityno analizės, sesijų įrašymo ir internetinės rinkodaros paslaugas bei kitas paslaugas, kurių mums pagrįstai gali reikėti,
 • skolų išieškojimo įmonėms ar kitiems juridiniams asmenims, remiantis perleistomis teisėmis, teismams, neteisminio ginčų sprendimo institucijoms, bankroto ar nemokumo administratoriams, taip pat tarpusavio skolinimo (investavimo) platformoms.

Tam tikrais atvejais, mes turime teisinę pareigą dalytis jūsų informacija su trečiosiomis šalimis, kad būtų laikomasi teisinių reikalavimų ar prašymų, taip pat būtų apsaugoti mūsų ar trečiosios šalies teisiniai interesai. Tiek, kiek tai leidžia taikomi įstatymai, jūsų informaciją taip pat atskleisime šioms trečiosioms šalims:

 • būsimam ar faktiniam pirkėjui, įsigyjančiam mūsų įmonę ar verslą arba didžiąją mūsų įmonės ar verslo dalį,
 • trečiajai šaliai, jei jai parduodamas bet koks mūsų vykdomas verslas arba jei įsigyjame bet kokį verslą ar atliekamas mūsų ir kitos įmonės jungimas, tokiu atveju galime atskleisti jūsų informaciją atitinkamą verslą ketinančiam įsigyti būsimam pirkėjui, ir
 • trečiajai šaliai, jei bendradarbiaujame su kitomis įmonėmis ar verslo subjektais, esame reorganizuojami, bankrutuojame ar esame likviduojami, sudarome kitokį verslo sandorį, įkeičiame arba parduodame visą savo turtą ar jo dalį. Vykdant tokias operacijas, jūsų informacija yra perleidžiamo, įkeičiamo ar parduodamo turto dalis.

Perduodami jūsų asmens duomenis Paslaugų teikėjams, laikomės galiojančių Asmens duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų, o būtent:

 • perduodame tik minimalų konkrečiam Paslaugų teikėjui reikalingą duomenų kiekį,
 • dirbame tik su Paslaugų teikėjais, galinčiais užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį,
 • jei Paslaugų teikėjas veikia kaip mūsų asmens duomenų tvarkytojas, jam leidžiama jūsų duomenis tvarkyti tik laikantis mūsų nurodymų ir raštu sudarytos sutarties, taip pat jūsų duomenys negali būti naudojami kitais tikslais.

Jei Paslaugų teikėjas yra už ES (EEE) ribų, jūsų duomenis perduosime laikydamiesi galiojančių Asmens duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų, pavyzdžiui:

 • laikysimės ES standartinių sutarčių sąlygų arba taikysime kitus tinkamus duomenų perdavimo pagrindus, numatytus galiojančiuose Asmens duomenų apsaugos įstatymuose, pavyzdžiui, remsimės elgesio kodeksais ir sertifikatais,
 • bendradarbiausime su Paslaugų teikėjais, veikiančiais šalyse, kurios užtikrina pakankamą duomenų apsaugos lygį, kaip numatyta Europos Komisijos sprendime dėl tinkamumo.

6. Vaizdo stebėjimas

Mūsų klientų aptarnavimo skyriuose, transporto priemonių pardavimo aikštelėse ir kitose patalpose, kuriose vykdome veiklą, naudojamos vaizdo stebėjimo priemonės. Šiuos duomenis tvarkome įgyvendindami savo teisėtą interesą užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms ir joms nustatyti, taip pat mūsų turtui apsaugoti. Vaizdo stebėjimo sistemos veikia visą parą, 7 dienas per savaitę. Vaizdo stebėjimo sistemų surinkti duomenys saugomi 1 mėnesį. Pasibaigus šiam laikotarpiui, duomenys ištrinami, jei jų pagrįstai nebūtina saugoti kitais tikslais, pavyzdžiui, siekiant tirti nusikalstamą veiką, apginti mūsų ir/ar trečiųjų šalių teises. Vaizdo stebėjimo kamerų išdėstymo vietą pasirinkome atsižvelgę į šiuos aspektus:

 • Vaizdo stebėjimo zona – kameros vaizdą fiksuoja zonose, kuriose jį būtina fiksuoti norint pasiekti tikslą, dėl kurio vykdomas vaizdo stebėjimas. Kiti pastatai, už mūsų įmonės patalpų ir teritorijos ribų, esančios zonos nėra stebimos.
 • Vaizdo stebėjimo kokybė – kameros išdėstomos taip, kad užfiksuotą vaizdą galima būtų panaudoti numatytam tikslui, įraše matomus asmenis galima būtų atpažinti, o naudojamos kameros yra tinkamos naudoti stebimoje zonoje.
 • Duomenų subjektų privatumas – kameros nemontuojamos privačiam naudojimui skirtose vietose (pvz., tualetuose, poilsio zonose ir pan.).

7. Kada vykdome profiliavimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą?

Profiliavimas – tai Klientų įvertinimas pagal tam tikrus parametrus, pavyzdžiui, ekonominę padėtį, asmeninius prioritetus, interesus, elgesį ir kt., siekiant priskirti Klientus vienai iš mūsų iš anksto nustatytų Klientų kategorijų. Automatizuotas sprendimų priėmimas – tai galimybė priimti sprendimus taikant technologines, automatizuotas priemones, naudojant Kliento pateiktus duomenis arba informaciją, gautus atliekant profiliavimą.

Profiliavimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą galime vykdyti norėdami tvarkyti jūsų prašymą dėl mūsų Paslaugų, įvertinti jūsų kreditingumą ir su jumis susijusią riziką, galimybę teikti mūsų Paslaugas jums, nustatyti maksimalią paskolos sumą, įvertinti sukčiavimo riziką ir užkirsti jam kelią, taip pat vykdyti mums nustatytą pareigą laikytis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų.

Priimdami sprendimą atsisakyti teikti jums Paslaugas, automatizuotų priemonių netaikome, t. y. šio sprendimo priėmime dalyvauja mūsų darbuotojai. Siekdami išvengti vertinimo klaidų ir netikslumų, reguliariai peržiūrime naudojamus algoritmus ir Paslaugų teikimo sąlygas. Jums suteikiama teisė reikalauti, kad jūsų prašymą nagrinėtų fizinis asmuo, o ne automatizuota sistema, visgi atlikus antrinį prašymo vertinimą, negarantuojama, kad bus gautas kitoks rezultatas.

Profiliavimą ir automatizuotą sprendimų priėmimą taip pat galime vykdyti norėdami jums pasiūlyti tinkamesnę Paslaugą, pagal asmeninius poreikius pritaikytus rinkodaros ir komercinius pasiūlymus, įskaitant nuolaidas ir specialias sąlygas, taip pat norėdami atlikti klientų analizę.

Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas vykdomas remiantis šiais teisiniais pagrindais:

 • mums nustatyta teisine prievole vertinti Klientų mokumą ir laikytis kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu reikalavimų,
 • siekiant sudaryti Paslaugų teikimo sutartį ir imtis ikisutartinių priemonių, taip pat užtikrinti greitesnį ir veiksmingesnį sutarčių sudarymo procesą,
 • jūsų sutikimu ar mūsų teisėtu interesu užkirsti kelią sukčiavimo rizikai ir teikti jums tinkamesnius produktus, komunikaciją bei pasiūlymus.

8. Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol:

 • egzistuoja bent vienas iš pirmiau nurodytų duomenų tvarkymo teisinių pagrindų ir jūsų duomenų tvarkymo tikslų, pavyzdžiui, galioja su jumis sudaryta Paslaugos teikimo sutartis arba jūsų duotas sutikimas dėl tam tikrų duomenų tvarkymo,
 • galiojantys įstatymai numato mūsų pareigą saugoti jūsų asmens duomenis,
 • būtina užtikrinti mūsų teisėtus interesus, pavyzdžiui, reikšti teisinius reikalavimus ir reikalauti juos įvykdyti.

Šioms aplinkybėms išnykus, jūsų duomenis ištrinsime arba nuasmeninsime.

9. Jūsų teisės

Kaip duomenų subjektas, jūs turite tam tikras Asmens duomenų apsaugos įstatymuose numatytas teises. Remdamiesi šiomis teisėmis, galite:

 • reikalauti leisti susipažinti su savo asmens duomenimis ir reikalauti informacijos apie jų tvarkymą,
 • reikalauti ištaisyti klaidingus ar netikslius duomenis,
 • reikalauti pašalinti jūsų duomenis. Atkreipkite dėmesį, kad negalėsime ištrinti duomenų, kuriuos privalome tvarkyti ir saugoti pagal galiojančius įstatymus arba kurie gali būti reikalingi mūsų teisėms apginti arba ieškiniui pareikšti, jei mūsų teisės buvo pažeistos,
 • nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, jei juos tvarkome siekdami savo teisėtų interesų. Gavę atitinkamą prieštaravimą, įsipareigojame nebetvarkyti jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad tam turime įtikinamų teisėtų pagrindų, kurie yra svarbesni nei jūsų interesai, teisės ir laisvės, arba kai tai yra būtina teisėtiems reikalavimams nustatyti, vykdyti ar juos ginti.
 • reikalauti, kad jūsų duomenys būtų perduoti kitam duomenų valdytojui, jei tai neturės įtakos mūsų teisėtam interesui užtikrinti mūsų komercinių paslapčių ar bet kokios kitos konfidencialios informacijos apsaugą.
 • atšaukti sutikimą dėl tokio sutikimo pagrindu vykdomo duomenų tvarkymo. Sutikimą galite atšaukti:
  • naudodamiesi el. laiškuose ar SMS žinutėse numatyta atsisakymo funkcija,
  • išsiuntę el. laišką adresu da@mogo.lt,
  • paskambinę mūsų klientų aptarnavimo centrui +37070080099,
  • atvykę į klientų aptarnavimo skyrių.

Duoto sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki tol sutikimo pagrindu vykdyto duomenų tvarkymo teisėtumui. Prašome atkreipti dėmesį, kad sutikimo atšaukimas neturės įtakos jūsų asmens duomenų tvarkymui, jei juos tvarkome remdamiesi kitais teisiniais pagrindais.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, galite pateikti rašytinį prašymą el. pašto adresu da@mogo.lt arba atvykę į klientų aptarnavimo skyrių ir patvirtinę savo asmens tapatybę. Gautą prašymą peržiūrėsime per 30 dienų nuo prašymo gavimo datos ir pateiksime savo atsakymą. Išimtiniais atvejais, kai prašymui išnagrinėti reikia daugiau laiko, jums apie tai pranešę, terminą atsakymui pateikti galime pratęsti. Gavę jūsų prašymą leisti pasinaudoti jums suteiktomis teisėmis, patikrinsime jūsų asmens tapatybę, peržiūrėsime prašymą ir jį įvykdysime laikydamiesi galiojančių teisinių reikalavimų.

Prašome atkreipti dėmesį, kad jums suteikta teisė pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

10. Nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines

Mūsų interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines. Šioms trečiųjų šalių interneto svetainėms taikomos atitinkamos naudojimo sąlygos ir privatumo politika, su kuriomis rekomenduojame susipažinti apsilankius konkrečioje interneto svetainėje. Neprisiimame atsakomybės už trečiųjų šalių interneto svetaines ir jų turinį.

11. Šios Privatumo politikos keitimas

Pasiliekame teisę keisti šią Privatumo politiką. Apie visus reikšmingus pakeitimus būsite informuoti iš anksto. Rekomenduojame reguliariai lankytis mūsų interneto svetainėje, kad žinotumėte naujausią informaciją.

Ši Privatumo politika galioja nuo 2021 m. spalio 22 d.

sales