Privatumo politika

UAB „mogo LT“ Privatumo politika

Mes, UAB mogo LT (juridinio asmens kodas 302943102) (toliau – Bendrovė, Mes), gerbdami Jūsų privatumą, pateikiame privatumo politiką, (toliau – Politika) kurioje paaiškinama, kaip Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis.

Papildoma informacija apie asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta paslaugų sutartyse ir kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose, taip pat Bendrovės interneto svetainėje www.mogo.lt

Bendrovė tvarko asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, užtikrina asmens duomenų konfidencialumą ir įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones.

Bendrovė tvarko tik tiek asmens duomenų, kiek yra būtina konkrečiam tikslui pasiekti ir juos saugo tik tiek laiko, kiek būtina numatytiems tikslams pasiekti. 

Jūs visada galite susisiekti su Bendrove el. paštu info@mogo.lt, jei Jums kyla klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

1. KOKIUS ASMENS DUOMENIS KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOME

Mes tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra būtini nustatytiems tikslams pasiekti. Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis nurodytais teisiniais pagrindais:

 • Asmens tapatybės ir kontaktinius duomenis, reikalingus identifikuoti asmenį, susisiekti su Jumis: pvz. vardą, pavardę, asmens kodą, asmens dokumento duomenis (kopija), adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, asmens parašą (teisinė prievolė, sutarties vykdymas);
 • Asmens duomenis, reikalingus dalykinių santykių nustatymui, pateiktos paraiškos įvertinimui, Jūsų kreditingumo vertinimui, finansinės rizikos valdymui, draudimo apsaugos reikalingumo vertinimui ir suteikimui, sutarties sudarymui bei vykdymui, įsiskolinimo valdymui: pvz. pageidautų finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo priimtas teigiamas ar neigiamas sprendimas, rūšis ir sumas, esamų / buvusių finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų rūšis ir sumas, vykdymo terminus, duomenis apie šių įsipareigojimų vykdymą, įskaitant jungtinėse skolininkų rinkmenose esančius duomenų subjektų duomenis, taip pat duomenis apie darbovietę, pajamas, išlaidas, pajamų rūšis ir jų šaltinius, turtą, kredito reitingą, socialinio draudimo periodo pradžią, pabaigą, asmens veiksnumą, šeiminę padėtį, einamas pareigas (darbą), vertimąsi komercine, individualia veikla, išsilavinimą taip pat kitus asmens duomenis, kurie yra būtini nurodytiems tikslams pasiekti (teisinė prievolė, teisėtas interesas, duomenų subjekto prašymas, sutarties vykdymas);
 • Asmens duomenis, reikalingus įgyvendinti pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimus ir užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms: pvz. pajamų šaltinius, turtą, dalyvavimą ar sąsajas su politikoje dalyvaujančiais asmenimis, naudos gavėjus ir kitus duomenis, kurie būtini šiam tikslui pasiekti (teisinė prievolė);
 • Asmens duomenis, reikalingus Bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugai, užtikrinimui ir gynimui, įrodymų surinkimui (teisėti interesai);
 • Asmens duomenis, susijusius su įsigyjama / išsinuomojama transporto priemone nuosavybės teisės apsaugos tikslais: transporto priemonės duomenis, informaciją apie transporto priemonės savininką, naudotoją, draudėją, vairuotojo pažymėjimo numerį, transporto priemonės buvimo vietos duomenis (kai automobilyje įdiegta GPS sekimo sistema) (sutarties vykdymas, teisėtas interesas);
 • Asmens duomenis, surinktus naudojantis ryšių priemonėmis informacijos pateikimo ir kokybiškų paslaugų suteikimo, aplinkybių, galinčių turėti teisinių padarinių, užfiksavimo tikslais: asmens tapatybę patvirtinančius duomenis, telefoninių pokalbių įrašus, pokalbio laiką, trukmę (teisėtas interesas);
 • Asmens duomenis, tvarkomus siekiant vykdyti tiesioginę rinkodarą (esant neprieštaravimui / sutikimui): vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, sutikimo davimo, atšaukimo įrodymus, duomenis apie asmenį dominančias paslaugas (neprieštaravimas, sutikimas);
 • Asmens duomenis, reikalingus statistinei analizei atlikti, įvertinti Jūsų poreikius, lūkesčius, pasitenkinimą paslaugų kokybe ir Bendrovės paslaugų tobulinimui: duomenis apie Jums teikiamų paslaugų apimtį, naudojimosi dažnumą, poreikius ir pan. (teisėtas interesas);
 • Asmens duomenis, surinktus Jums lankantis interneto svetainėje www.mogo.lt, siekiant užtikrinti patogiausią naršymą, geriausiai Jums tinkančių pasiūlymų pateikimą. Plačiau apie tai Slapukų politikoje (teisėtas interesas, sutikimas);
 • Kitais tikslais, kurie neprieštarauja teisės aktams ir šiai Politikai.

2. ASMENS DUOMENŲ GAVIMAS

Bendrovė gauna Jūsų asmens duomenis šiais būdais:

 • Jums pateikiant, pavyzdžiui paraišką ar kitus duomenis Bendrovei ar jos partneriams, naudojantis Bendrovės interneto svetaine, socialiniais tinklais, paštu, telefonu, el. paštu ar kitomis priemonėmis;
 • automatiškai, Jums naudojantis Bendrovės interneto svetaine;
 • iš trečiųjų šalių (pavyzdžiui registrų, partnerių).

3. KOKIAIS TEISINIAIS PAGRINDAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik turėdama teisinį pagrindą:

 • Sutarčių sudarymas ir vykdymas. Kai tvarkyti Jūsų asmens duomenis būtina siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį;
 • Teisinė prievolė. Kai tvarkyti Jūsų asmens duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė (pavyzdžiui, pareiga įvertinti Jūsų kreditingumą);
 • Teisėtas interesas. Kai tvarkyti Jūsų asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų (pavyzdžiui, Jūsų skolos Bendrovei perleidimas trečiajam asmeniui). Šiuo pagrindu Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų interesai nėra viršesni.
 • Sutikimas. Kai tvarkyti Jūsų asmens duomenis Jūs davėte laisvanorišką sutikimą (pavyzdžiui, gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus).

4. PROFILIAVIMAS IR AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

Profiliavimas yra asmens duomenų tvarkymas automatiniu būdu siekiant įvertinti Jūsų asmenines savybes ir analizuoti arba prognozuoti, pavyzdžiui, Jūsų ekonominę situaciją, asmeninius interesus, pasirinkimus.

Bendrovė profiliavimą naudoja siekiant atlikti analizę, būtiną pasiūlyti Jūsų poreikius atitinkantį pasiūlymą, suteikti konsultaciją, rinkodaros tikslais, automatizuotu būdu priimant sprendimus, pavyzdžiui, atliekant kreditingumo, rizikos vertinimą, kad nuspręstume dėl paskolos suteikimo Jums.

Jūs turite teisę paprašyti, kad Jūsų atžvilgiu priimtą sprendimą peržiūrėtų ne automatinė sistema, o žmogus, tačiau pakartotinis paraiškos vertinimas nereiškia, kad rezultatas bus kitoks.

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

Mūsų tikslas – siųsti Jums naudingą, aktualią su mūsų paslaugomis susijusią informaciją bei pasiūlymus. Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį) rinkodaros tikslais naudojame tik gavę Jūsų sutikimą.

Duotą sutikimą galėsite nemokamai atšaukti bet kuriuo metu pasinaudodami atsisakymo nuoroda bet kuriame naujienlaiškyje arba pranešdami raštu Bendrovei UAB mogo LT: el. paštu info@mogo.lt, adresu Perkūnkiemio g. 6, Vilnius, atsiunčiant užpildytą „Duomenų subjekto prašymo formą“, paskelbtą www.mogo.lt.

6. KAS YRA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI?

Bendrovė, vykdydama savo veiklą, teikia Jūsų asmens duomenis kitiems subjektams tiek, kiek reikia Bendrovės tikslams pasiekti, įvykdyti sutartinius ar įstatyminius įsipareigojimus: Lietuvoje veikiantiems komerciniams bankams, Lietuvos bankui, kitoms įstaigoms, dalyvaujančioms UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamose informacinėse sistemose, taip pat kitiems jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams, UAB „Scorify”, juridinio asmens kodas 302423183, buveinės registracijos adresas: Konstitucijos pr. 12, Vilnius, skolų valdymo ir išieškojimo įmonėms, auditoriams, teisės ir finansų konsultantams, įgaliotiems partneriams, asmenims, užtikrinantiems tinkamą Jūsų įsipareigojimų Bendrovei įvykdymą, tokiems kaip laiduotojai, garantai, įkaitų davėjai, įmonių grupei priklausančioms įmonėms.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti duomenų tvarkytojams, kuriuos pasitelkia Bendrovė, kad galėtų vykdyti veiklą: programinės įrangos tiekimo ir palaikymo, IT paslaugų teikėjams, naudojamų sistemų valdytojams, asmens tapatybės nustatymo, kreditingumo vertinimo, reklamos, rinkodaros, analizės paslaugas ir kitas būtinas Bendrovės veikimui paslaugas teikiančioms įmonėms. Parduodant visą ar dalį verslo, Bendrovė gali perduoti Jūsų duomenis pirkėjui. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti valstybės įstaigoms ir institucijoms, registrams, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.

7. KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS?

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina pagal tvarkymo tikslus. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į tvarkymo tikslą, Bendrovės teisėtą interesą ir teisės aktų reikalavimus.

Bendrovė tvarko Jūsų duomenis tol, kol egzistuoja bent vienas iš šių kriterijų:

 • kol galioja su Jumis sudaryta sutartis;
 • kol Bendrovė turi teisinę prievolę saugoti Jūsų asmens duomenis (pavyzdžiui, sutarties tinkamo įvykdymo atveju Jūsų asmens duomenys, susiję su sutarties vykdymu, bus saugomi 10 metų;
 • kol galioja Jūsų sutikimas dėl atitinkamo asmens duomenų tvarkymo, jei nėra jokio kito teisinio pagrindo Jūsų asmens duomenų tvarkymui (pavyzdžiui, duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais iki sutikimo atšaukimo;
 • kol Bendrovė gina savo teisėtus interesus (pavyzdžiui, gina savo interesus teisme);

8. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Jeigu lankotės mūsų internetinėje svetainėje, Bendrovė gali rinkti Jūsų apsilankymo metu gaunamus duomenis: IP adresą, tinklo ir vietos duomenis. Duomenys yra renkami naudojant slapukus (angl. Cookies) ir kitų panašių technologijų pagalba.

Slapukai užtikrina saugų ir efektyvų svetainės veikimą, analizuoja Jūsų įpročius ir leidžia pasiūlyti Jus dominančias paslaugas bei būtent Jums aktualų turinį. Informaciją apie slapukus galite sekti naršyklės nustatymuose. Daugiau informacijos apie naudojamus slapukus rasite Slapukų politikoje.

9. TREČIŲJŲ ŠALIŲ INFORMACIJA

Bendrovės interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ir socialinius tinklus. Bendrovė nėra atsakinga už trečiųjų šalių pateikiamos informacijos turinį, privatumo politiką ir taikomas duomenų saugumo priemones. Trečiosios šalys gali tvarkyti asmens duomenis pagal kitas sąlygas nei Bendrija, todėl norėdami susipažinti su jų vykdomu asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į juos.

10. KOKIOS YRA JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS?

Jūs turite šias su savo asmens duomenimis susijusias teises:

 • gauti informaciją apie tai, ar Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais;
 • prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus;
 • atšaukti sutikimą, pavyzdžiui, dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. Sutikimo atšaukimas atgal negalioja ir nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
 • reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei, pavyzdžiui, Jūsų asmens duomenys nebereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti, įgyvendinti; jei Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai;
 • reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis, kuriuos iš Jūsų gavome kompiuterio skaitomu formatu Jums sutinkant ar sutarties sudarymo tikslais, kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kai tai techniškai įmanoma įgyvendinti;
 • apriboti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai, pavyzdžiui, asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų ar Politikos reikalavimų; Bendrovei nebereikia šių duomenų nustatytiems tikslams pasiekti;
 • jūs turite teisę nesutikti su visiškai automatizuoto sprendimo priėmimu, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimo priėmimas sukelia Jums teisinius padarinius arba panašiu būdu daro Jums reikšmingą poveikį. Ši teisė negalioja, jei sprendimas yra būtinas sudarant arba vykdant sutartį tarp Bendrovės ir Jūsų, jei toks sprendimas leidžiamas pagal galiojančius teisės aktus arba jei Jūs davėte aiškų sutikimą.
 • pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei Jūs manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

Bendrovė rekomenduoja iškilus neaiškumams ar konkrečiai problemai susisiekti el. paštu info@mogo.lt ar telefonu: 8 700 80099 ir pamėginti rasti tinkamą problemos sprendimą.

11. JŪSŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS

 • Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite pateikt Bendrovei UAB mogo LT el. paštu info@mogo.lt arba atsiųsti adresu Perkūnkiemio g. 6, Vilnius arba pateikti Bendrovės klientų aptarnavimo skyriuose, užpildydami „Duomenų subjekto prašymo formą“, paskelbtą www.mogo.lt. Jei teikiate prašymą elektroniniu paštu arba paštu, privalote patvirtinti savo tapatybę elektroniniu parašu arba pateikiant notaro patvirtintą asmens tapatybės dokumento kopiją.
 • Jūsų prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo išnagrinėsime per 1 mėnesį, nebent dėl prašymo sudėtingumo Mes užtruksime 2 mėnesius, bet būtinai apie tai Jus informuosime.
 • Atsakymą į prašymą pateiksime Jūsų prašyme pasirinktu būdu, išskyrus atvejus, kai tokiu būdu negalėsime įgyvendinti Jūsų prašymo.

12. GEOGRAFINĖ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERITORIJA

Paprastai Jūsų asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau teisės aktų nustatytais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų. Jūs pateikę prašymą galite gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų perdavimą už ES/EEE ribų

13. KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų asmeniniai duomenys yra saugojami nuo praradimo, neleistino panaudojimo ar teisėto pagrindo neturinčio šių duomenų pakeitimo.

Nuosekliai domimės gerosiomis duomenų apsaugos praktikomis ir techninėmis priemonėmis, todėl pasirūpinome patikimomis fizinėmis ir techninėmis priemonėmis, leidžiančiomis apsaugoti visą su Jumis susijusią informaciją.

14. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

Jeigu turite su asmens duomenų tvarkymu susijusių klausimų ar prašymų, susisiekite su Mumis:

UAB mogo LT (juridinio asmens kodas 302943102)

El. paštas: info@mogo.lt

Tel: 8 700 80099

Adresas: Perkūnkiemio g. 6, Vilnius

15. POLITIKOS ATNAUJINIMAS

Mes pasiliekame teisę periodiškai atnaujinti ir keisti Politikos taisykles. Apie bet kokius pasikeitimus informuosime savo internetiniame tinklalapyje, todėl rekomenduojame reguliariai apsilankyti ir susipažinti su aktualia Politikos redakcija. Toliau besinaudodamas internetine svetaine ir teikdamas savo asmens duomenis,  lankytojas sutinka su atliktais pakeitimais.

Paskutinis Privatumo Politikos atnaujinimas: 2020 m. lapkričio 12 d.

Užpildykite paraišką!