Kandidatų privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje paaiškinsime, kaip UAB „mogo LT“ (įmonės kodas 302943102) (toliau – UAB „mogo LT“, „mes“, „mūsų“), t. y. asmens duomenų valdytojas, tvarko su jumis susijusią informaciją jūsų įdarbinimo procese, kai kreipiatės dėl įdarbinimo UAB „mogo LT“. Šiame dokumente taip pat rasite informaciją apie jūsų teises, susijusias su mums pateiktais asmens duomenimis. Jei turite klausimų apie šią Privatumo politiką, susisiekite su mumis el. pašto adresu da@mogo.lt.

UAB „mogo LT“ priklauso „Mogo Group“ – įmonių grupei, kurią tiesiogiai ar netiesiogiai valdo įmonė „Mogo Finance“, S.A.

1. Kokius asmens duomenis tvarkome ir kodėl?

Kai kreipiatės dėl įdarbinimo UAB „mogo LT“, galime tvarkyti įvairius jūsų asmens duomenis, siekdami keleto tikslų. Kartais, kai tai yra būtina kandidatuojant į tam tikras pareigas, galime prašyti suteikti papildomos informacijos.

Jūsų prašymo peržiūra

Įdarbinimo procese jūsų asmens duomenis tvarkome norėdami įvertinti jūsų prašymą ir tinkamumą konkrečioms pareigoms. Šiuo tikslu galime tvarkyti toliau nurodytus duomenis:

  • Jūsų vardą, pavardę;
  • Gimimo datą;
  • Kontaktinę informaciją;
  • Kitus jūsų gyvenimo aprašyme (CV), prašyme ar motyvaciniame laiške pateiktus asmens duomenis;
  • Informaciją apie jūsų įgūdžius, patirtį, kvalifikaciją ir kitą informaciją, kurią viešai skelbiate socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, „LinkedIn“;
  • Bet kokią kitą informaciją, kurią pateikiate kartu su prašymu, praktine užduotimi, taip pat pokalbio dėl darbo metu ar bendraujant su mumis suteiktą informaciją.

Šią informaciją tvarkome remdamiesi jūsų duotu sutikimu ir siekdami savo teisėto intereso vykdyti įdarbinimo procesą bei įvertinti jūsų prašymą.

Neprašome suteikti specialiai kategorijai priklausančios informacijos, atskleidžiančios jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines nuomones, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, genetinių, biometrinių, sveikatos duomenų arba informacijos apie asmens lytinį gyvenimą ar lytinę orientaciją. Jei pageidaujate atskleisti tokią informaciją, į ją įdarbinimo procese nebus atsižvelgiama, o mes ją tvarkysime laikydamiesi šios Privatumo politikos reikalavimų.

Rekomendacijos

Gavę iš jūsų atitinkamą informaciją, galime susisiekti su buvusiais jūsų kolegomis ar kitais kontaktiniais asmenimis, siekdami geriau įvertinti jūsų tinkamumą konkrečioms pareigoms. Galime susisiekti tik su jūsų nurodytais kontaktiniais asmenimis. Šiuo tikslu tvarkome kontaktinio asmens vardą, pavardę, kontaktinę informaciją, taip pat gautą informaciją apie jus. Šiuos duomenis tvarkome remdamiesi jūsų ir kontaktinio asmens sutikimu.

Mūsų interesų ir teisių apsauga

Prireikus įgyvendinti ar apsaugoti mūsų teises arba dalyvaujant bet kokiame kitame teisiniame procese, galime tvarkyti jūsų vardą, pavardę, kontaktinę informaciją ir kitus asmens duomenis, kuriuos apie jus surinkome įdarbinimo procese. Šią informaciją tvarkome siekdami savo teisėtų interesų, t. y. norėdami apsaugoti savo teises, spręsti ginčus, užkirsti kelią neteisėtai veiklai, pavyzdžiui, sukčiavimui ar piktnaudžiavimui, ir mūsų teisėtiems interesams apsaugoti.

Išsamus jūsų profesinės reputacijos vertinimas

Tam tikruose mums taikomuose įstatymuose ir teisės aktuose numatyta, kad tam tikrų pareigų (pavyzdžiui, valdybos nario, rizikos vadybininko, kovos su pinigų plovimu ir teroristų bei ginklų prekybos finansavimu specialisto) negali eiti anksčiau teisti asmenys. Taigi, jei pageidaujate eiti tokias pareigas, galime paprašyti suteikti mums informaciją apie jūsų teistumą, taip pat atlikti išsamų jūsų profesinės reputacijos įvertinimą. Tokio vertinimo metu galime tvarkyti informaciją, kuri atskleidžia:

  • ar dėl jūsų veiksmų arba neveikimo kita institucija finansų priežiūros institucijos sprendimu buvo pripažinta bankrutavusia arba buvo panaikinta jos turėta licencija;
  • ar jūs buvote nuteistas (-a) dėl įvykdytos nusikalstamos veikos ir jūsų teistumas nėra išnykęs (pašalintas iš Teistumo registro);
  • ar jūsų atžvilgiu išduotas teisinis ar teismo nurodymas, draudžiantis jums verstis verslu, eiti tam tikras pareigas, vykdyti veiklą tam tikroje srityje ar verstis tam tikru verslu.

Šią informaciją tvarkome įgyvendindami savo, kaip darbdavio, teises įdarbinimo srityje, taip pat siekdami savo teisėtų interesų, t. y. siekdami užtikrinti taikomuose įstatymuose tam tikroms pareigoms nustatytų reikalavimų taikymą bei įmonės interesų ir veiklos apsaugą. Atitinkamos informacijos galime gauti iš jūsų pateiktų dokumentų ir jūsų suteiktos informacijos, taip pat atlikę jūsų profesinės reputacijos vertinimą, bei naudodamiesi viešai prieinamais duomenų ir kitais informacijos šaltiniais.

Ši informacija priskiriama specialiai asmens duomenų kategorijai, todėl ją įsipareigojame tvarkyti itin rūpestingai, užtikrindami ribotą prieigą ir tinkamą informacijos apsaugą. Taip pat įsipareigojame atlikti poveikio ir rizikos vertinimus.

2. Kam gali būti perduodami jūsų asmens duomenys?

Jei tai yra pagrįstai būtina, įdarbinimo procese galime perduoti jūsų duomenis kitiems juridiniams asmenims, kurie priklauso įmonių grupei „Mogo Group“, pavyzdžiui, jei šie subjektai teikia pagalbą įdarbinimo procese arba atitinkamų funkcijų valdymą vykdo kitos įmonių grupės „Mogo Group“ bendrovės komandos narys. Jei pateikėte bendro pobūdžio prašymą dėl bet kokių laisvų pareigų, jūsų duomenys gali būti naudojami kituose įmonių grupės „Mogo Group“ bendrovės, kurioje yra jums geriausiai tinkanti laisva darbo vieta, įdarbinimo procesuose.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims, teikiančioms paslaugas įdarbinimo procese (pavyzdžiui, prieglobos ir duomenų saugojimo, žmogiškųjų išteklių, teisinių, IT ir, kai tai yra pagrįstai būtina, kitų konsultavimo paslaugų teikėjams). Šiems paslaugų teikėjams gali būti perduodamas tik mažiausias reikiamų asmens duomenų kiekis ir tik tada, kai tai yra būtina. Jūsų asmens duomenis perduodame tik tokiems paslaugų teikėjams, kurie yra įsipareigoję laikytis konfidencialumo reikalavimų ir taikomuose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose bei su mumis sudarytose bendradarbiavimo sutartyse nustatytų įsipareigojimų.

Jei paslaugų teikėjas yra ne Europos Sąjungoje arba yra kitų teisėtų priežasčių, duomenys gali būti perduodami už Europos Sąjungos ribų. Tokiu atveju asmens duomenys perduodami laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų.

Gavę skundų dėl įdarbinimo proceso arba siekdami apsaugoti savo teises, taip pat galime perduoti informaciją atitinkamoms valstybinėms institucijoms. Jūsų informaciją gali tekti perduoti, jei to reikalauja taikomi įstatymai arba buvo gautas atitinkamas valstybinės institucijos reikalavimas.

3. Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

Jei nurodėte, kad jus domina ir kitos jums tinkamos laisvos darbo vietos, arba pateikėte bendro pobūdžio prašymą, jūsų asmens duomenis saugosime 1 metus po atitinkamo įdarbinimo proceso pabaigos, išskyrus atvejus, kai aiškiai nustatyti kitokie duomenų saugojimo terminai ir yra teisinis pagrindas juos taikyti. Pasibaigus šiam laikotarpiui, pašalinsime arba nuasmeninsime jūsų duomenis ir juos naudosime tik statistikos tikslais.

Jei nurodėte, kad jūsų nedomina kitos jums tinkamos laisvos darbo vietos, arba atšaukėte duotą sutikimą, jūsų asmens duomenis pašalinsime arba nuasmeninsime praėjus 4 mėnesiams po atitinkamo įdarbinimo proceso pabaigos.

Galime saugoti jūsų asmens duomenų kopijas, jei tai yra pagrįstai būtina siekiant vykdyti prisiimtus teisinius įsipareigojimus, spręsti tarp mūsų kilusius ginčus ir (arba) mūsų teisėtiems interesams apsaugoti.

4. Jūsų teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tam tikras teises, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Turite teisę reikalauti susipažinti su jūsų asmens duomenimis. Jei manote, kad mūsų apie jus turimi duomenys yra pasenę, klaidingi ar neišsamūs, turite teisę juos ištaisyti ar keisti. Taip pat turite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę gauti savo duomenis jų perdavimo kitam duomenų valdytojui tikslais. Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą.

Jei jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami savo teisėtų interesų, turite teisę nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Gavę atitinkamą prieštaravimą, įsipareigojame nebetvarkyti jūsų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai galime įrodyti, kad tam turime įtikinamų teisėtų pagrindų, kurie yra svarbesni nei jūsų interesai, teisės ir laisvės, arba kai tai yra būtina teisėtiems reikalavimams nustatyti, vykdyti ar juos ginti.

Turite teisę atšaukti duotą sutikimą dėl jo pagrindu tvarkomų jūsų duomenų tvarkymo. Duoto sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki tol sutikimo pagrindu vykdyto duomenų tvarkymo teisėtumui.

Galite reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad negalėsime pašalinti duomenų, kuriuos privalome saugoti pagal taikomus įstatymus ar kurie yra reikalingi teisėtiems reikalavimams nustatyti, vykdyti ar ginti.

Norėdami pasinaudoti turimomis teisėmis, pateikite raštišką prašymą el. pašto adresu da@mogo.lt. Laikydamiesi taikomų įstatymų reikalavimų, jūsų prašymą išnagrinėsime ir atsakymą pateiksime per 30 dienų nuo prašymo gavimo datos. Išimtiniais atvejais, kai prašymui išnagrinėti reikia daugiau laiko, pranešę apie tai kandidatui, turime teisę pratęsti pirmiau nustatytą terminą dar dviem mėnesiams. Jei prašymas pateikiamas el. paštu, atsakymas kandidatui taip pat išsiunčiamas el. paštu, išskyrus atvejus, kai to padaryti neįmanoma (pavyzdžiui, dėl itin didelio informacijos kiekio).

Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš atskleisdami bet kokią informaciją, turėsime nustatyti jūsų asmens tapatybę, taigi galime jūsų paprašyti suteikti papildomos informacijos.

Jei manote, kad jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai, turite teisę pateikti skundą atitinkamai duomenų apsaugos priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai).

5. Privatumo politikos keitimas

Ši Privatumo politika gali būti keičiama. Apie visus jos pakeitimus pranešime mūsų interneto svetainėje. Ši Politikos redakcija galioja nuo 2021 m. liepos 12 d.

sales